ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

logo

Φόρμα Εθελοντή / Volunteer Form

Trulli
ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ / PERSONAL DETAILS keyboard_arrow_down
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / CONTACT INFO keyboard_arrow_down
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ / EDUCATION - SKILLS keyboard_arrow_down


× (Περιγράψτε τη συμμετοχή σας σε προηγούμενες εθελοντικές δραστηριότητες, στον τομέα του εθελοντισμού και πόσο καιρό συμμετείχατε στο έργο που περιγράφεται. Εθελοντικές δραστηριότητες που θα σας ενδιέφερε να συμμετάσχετε στο μέλλον π.χ αθλητικές , πολιτιστικές δράσεις)
× (Describe your involvement in any past volunteer activities, the field of volunteering and how long you have been involved in the project described. Voluntary activities you would be interested in participating in the future)

Ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων / General Data Protection Regulation Privacy Notice
Θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά για τον σκοπό της συμμετοχής σας σε εθελοντικές δράσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την επικοινωνία μαζί σας και για την διατήρηση ιστορικού αρχείου. Για περεταίρω πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μέσω E-mail στο: aqs@aqs.gr
The personal data we collect will be used for your participation in volunteering actions organized by the Administrative Region of Thessaly, for contacting you and for maintaining our data base. For further information on our Personal Data Protection Policy please contact our Data Protection Officer by E-mail at: aqs@aqs.gr